EdiCitNet – Informert samtykkeerklæring for juridisk representant

Generell informasjon

  • Prosjekttittel: EdiCitNet – Nettverk for Spiselige Byer (Edible Cities Network: Integrating Edible City Solutions for socially resilient and sustainably productive cities)
  • Prosjektmål: Prosjektet har som mål å gjøre byer rundt i verden mer sosiale, grønnere (mer spiselige), og mer levende, med økt lokal produksjon.
  • Prosjektets varighet:1. september 2018 – 31. august 2023
  • Prosjektkoordinator: Dr. Ina Säumel ved Humboldt-universitetet i Berlin (edicitnet-coordinator@eurtd.com)
  • Nettsted:http://www.edicitnet.comhttp://www.edicitnet.com

EdiCitNet Informasjonsskriv

Hva handler EdiCitNet-prosjektet om?
EdiCitNet-prosjektet er finansiert av EUs Horisont 2020-rammeprogram for forskning og innovasjon, under avtalenummer 776665. Prosjektet implementerer spiselige byløsninger (Edible City Solutions eller ECS). Systematisk bruk av urbant landskap til matproduksjon er et viktig steg mot mer bærekraftige, levende og sunne byer. Sosiale dyrkeaktiviteter som er organisert på en inkluderende og deltakende måte gir lokalsamfunn muligheten til å kjempe mot sosiale problemer og fremme sosial samhørighet. Å plante forskjellige typer mat øker den økologiske tilpasningsdyktigheten, mens utvikling av tekniske verktøy og salg av produkter skaper grønne jobber og støtter den lokale økonomien. I tillegg oppfordrer EdiCitNet til en tidsriktig og aktiv deltakelse fra samfunnet. Følgelig støtter resultatene og funnene fra samarbeidet etableringen av et globalt Nettverk for Spiselige Byer (Edible Cities Network eller EdiCitNet).

Hva er spiselige byløsninger?
Spiselige byløsninger (ECS) er alle former for naturbaserte løsninger som inngår i urban matproduksjon, som birøkt, samfunnshager, tekniske løsninger som grønne fasader/tak eller innendørs landbruk.

Hva er målene for EdiCitNet-prosjektet?
Nettverk for Spiselige Byer er det viktigste målet for dette prosjektet, fordi det skaper en mulighet til å kommunisere og utveksle erfaringer på tvers av byer. I tillegg er alle data, resultater og konsulenttjenester åpent tilgjengelige i EdiCitNet sin verktøyboks og via andre kommunikasjonsverktøy, som EdiCitNet sitt nettsted, Instagram og Twitter. Til slutt gir EdiCitNet innbyggerne mulighet til å gjøre byene de bor i mer spiselige, og dermed mer levende.

Hvem organiserer EdiCitNet-prosjektet?
Et partnerskap, en sammenslutning av internasjonale partnere fra forskjellige sektorer: ikke-statlige organisasjoner, små og mellomstore bedrifter, universiteter, forskningsinstitutter og lokale myndigheter.

Prosjektet koordineres av Humboldt-universitetet i Berlin, av deres institutt “Integrative Research Institute on Transformations of Human-Environment Systems” (IRI THESys).

Hvilke prosedyrer har vi tatt i bruk for å sørge for beskyttelse av personopplysninger/ konfidensialitet/personvern, inkludert varighet av lagring av personopplysninger?
Alle personopplysninger som blir samlet inn under EdiCitNet-prosjektet blir beskyttet, behandlet konfidensielt og anonymisert.

  • Personopplysninger: personopplysninger betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (datasubjekt); en identifiserbar fysisk person er en som kan bli identifisert, direkte eller indirekte, ved å referere til en identifikator som for eksempel navn, identifikasjonsnummer, lokasjonsdata, en online-identifikator eller en eller flere spesifikke faktorer relatert til den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen[1].
  • Beskyttelse: Våre datakontrollører, som bestemmer formålet og metoden for behandling av personopplysninger, har ansvar for dine data og for å implementere de mest hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltakene for å etterfølge GDPRs sentrale prinsipper for beskyttelse av data (se artikkel 5 og 25 av GDPR).
  • Anonymisering: inkluderer metoder som kan brukes til å konvertere personopplysninger til anonymiserte dato uten mulighet for gjenidentifisering. Som regel samler vi kun inn anonymiserte data; anonymiseringen skjer på samme sted og tid som dataene samles inn fra deg, slik at ingen personopplysninger faktisk blir behandlet. I tilfeller der personopplysninger blir samlet inn, vil dataene bli anonymisert så tidlig som teknisk mulig. Personopplysninger blir deretter kryptert og lagret separat. Personopplysninger blir deretter kryptert og lagret separat.

Har du spørsmål om prosjektaktivitetene eller dine rettigheter som deltaker i EdiCitNet-aktiviteter?
IDersom du har spørsmål relatert til prosjektaktivitetene og deltakernes rettigheter kan du kontakte koordinatoren for prosjektet: Dr. Ina Säumel ved Humboldt-universitetet i Berlin (E-post: edicitnet-coordinator@eurtd.com).

Om din deltakelse:
.Den antatte varigheten på din deltakelse er tidsperioden fra 1. september 2018 til 31. august 2023. Dette er tidsrammen for hele EdiCitNet-prosjektet og perioden vi ønsker å involvere deg i våre aktiviteter. Din deltakelse i prosjektet er frivillig og du kan velge å trekke din deltakelse fra prosjektaktivitetene når som helst om du ønsker det. Du har rett til å la være å svare på spesifikke spørsmål om du ikke ønsker å svare.

Du vil ikke motta noen direkte økonomiske fordeler for å delta i dette forskningsprosjektet.

Hva skal du gjøre om du ønsker å trekke deg fra prosjektet?
Du kan trekke deg fra prosjektet og dets aktiviteter når som helst og uten konsekvenser. Om du ønsker å trekke deg, må du kontakte datakontrolløren som er nevnt nedenfor. Du kan be om at dine personopplysninger blir slettet.

Er det noen sannsynlig risiko involvert i å delta på våre aktiviteter?
Nei. Det er ingen sannsynlig risiko involvert i å delta i dette studiet, annet enn den risikoen man møter i hverdagen.

Hva skjer med personopplysninger som er samlet inn av prosjektet etter at prosjektet er ferdig?
Om personopplysninger blir samlet inn med tillatelse fra deltakerne, vil disse dataene bli oppbevart i 10 år, i tilfelle revisjon utført av Europakommisjonen. Deretter vil de bli destruert ved å slettes permanent fra våre filer. Personopplysninger kan ikke på noe tidspunkt bli sendt eller solgt til en tredjepart for videre forskning.

Hva er det/de spesifikke formålet/formålene dine personopplysninger vil bli brukt til?Dine personopplysninger blir samlet inn for å oppnå målene i EdiCitNet-prosjektet. For å skape et nettverk for spiselige byer (ECS), måle de sosiale, miljømessige og/eller økonomiske effektene av ECS og oppnå alle mål og milepæler. Hovedinnsamlingen av data vil skje under implementeringen av ECS og i løpet av monitoreringsperioden. Formålet med datainnsamlingen er å legge disse dataene inn i EdiCitNet sin verktøykasse og å skaffe data til å støtte EdiCitNet-aktiviteter og arbeidspakker som utgjør rammeverket for prosjektet.

Vil dine personopplysninger bli brukt til andre formål enn de som er nevnt over?
Nei.

Vil dine personopplysninger bli delt med andre partnere i EdiCitNet-sammenslutningen?
Nei.

Vil dine personopplysninger bli overført til organisasjoner utenfor EU (se artikkel 13 av GDPR)?
Nei.

Vil dine personopplysninger bli delt med eller overført til tredjeparter, og for hvilket formål?
Nei.

Hvor lenge vil dine personopplysninger bli lagret før de blir destruert?Vi beholder kun personopplysningene vi samler inn så lenge som er nødvendig for formålet for innsamlingen, eller i samsvar med de etablerte revisjons-, arkiv- eller oppbevaringsbestemmelsene for vårt prosjekt. Etter at prosjektet er avsluttet vil datakontrolløren oppbevare dem i 10 år, i tilfelle revisjon utført av Europakommisjonen. Deretter vil de bli destruert, altså vil alle data bli slettet og det vil ikke være mulig å gjenopprette dem. Som med alle forskningsprosjekter som involverer menneskelige subjekter, må subjektene informeres om behandlingen av personopplysninger innebærer potensiell risiko for subjektenes rettigheter og frihet i løpet av prosedyren for informert samtykke. Databehandlingen innebærer ikke potensiell risiko for subjektenes rettigheter og frihet.

Publisering av data og langtidsarkivering
Anonymisert data og data uten personlig informasjon vil bli lagret i en lengre (> (> 10 år) og publisert i de nødvendige dataarkivene/bibliotekene for å sørge for reproduserbarhet av EdiCitNet-forskning og for å muliggjøre videre forskning. Data som underbygger publikasjoner vil bli arkivert for replikasjonsformål. Dermed vil data vil gjøres tilgjengelig, mens konfidensialiteten beskyttes.

Hvem er datakontrolløren?
Datakontrolløren bestemmer formålet og metoden for behandling av personopplysninger. Datakontrolløren implementerer de mest hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltakene for å etterfølge GDPRs sentrale prinsipper for beskyttelse av data (se artikkel 5 og 25 av GDPR). GDPR krever at alle datakontrollører og behandlere implementerer de mest hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltakene for å sørge for et nivå av datasikkerhet som er i samsvar med risikoen datasubjektene utsettes for ved uautorisert tilgang til, eller deling, uheldig sletting eller ødeleggelse, av dataene (se artikkel 32 av GDPR).

[1] Artikkel 4 (1) av Forordning 2016/679, Personvernforordningen: General Data Protection Regulation (GDPR)

[gravityform id=”4″]

EdiCitNet